close

Webbplatsen jobfinder.se styrs av Academic Search International AB med huvudkontor i Stockholm. Jobfinder erbjuder kvalificerad rekrytering och interimslösningar.
 
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar bara personuppgifter som lämnas frivilligt i form av redovisning för att söka tjänster via oss som rekryterings- och bemanningsföretag samt Academic Search International och Jobfinder som arbetsgivare. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till obehörig tredje part av något skäl. Vi lämnar endast vidare personuppgifter till våra kunder som en del av rekryteringsförfarandet. Du väljer själv om du godkänner att lägga in dina uppgifter i samband med ansökan. Genom att skicka in din ansökan (CV, personligt brev och obligatoriska fält) på denna sida intygar du att de uppgifter som lämnats av dig är riktiga. Samtidigt samtycker du till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Academic Search International och Jobfinder som har rätt att använda dina personuppgifter i syfte att kompetensmatcha dina uppgifter mot de tjänster som erbjuds via Academic Search International och Jobfinder. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, till exempel linkedin.com.
 
PUL / GDPR
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) GDPR (General Data Protection Regulation) som innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter avses bland annat uppgift om fysisk person såsom namn, hem- och arbetsadress, telefonnummer, födelsedata, CV, personligt brev, mailadress eller annan information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.
 
Vad innebär GDPR för dig?
– GDPR kommer inte påverka dig mer än att du får större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter.
 
Behöver du göra något?
– Du behöver inte göra något! Vi värnar om din integritet och väljer vi att behandla dina personuppgifter så tar vi alltid kontakt med er för få tillgång till uppdaterade handlingar.
 
Lagring
De personuppgifter vi avses att samla in är namn, kontaktinformation, födelsedata, CV, personligt brev, arbetslivserfarenhet, utbildning och linkedin.com-adress. Dina personuppgifter kommer endast att användas i syftet att kompetensmatcha personuppgifter mot de tjänster som erbjuds.
I vår databas är dina personuppgifter skyddade av lösenord. Alla som har tillgång till vår databas är skyldiga att behandla dina personuppgifter med yttersta försiktighet och lämnar inte ut dem till obehörig tredje part.
 
Uppgifterna lagras i vår databas till dess du vill göra en rättelse av uppgifterna vilket du kan göra genom att skicka in din ansökan på nytt via Lägg in CV. Sker en kompetensmatchning blir du alltid tillfrågad att uppdatera dina uppgifter innan Academic Search International och Jobfinder väljer att bearbeta dina uppgifter. Om du har några frågor angående dina personuppgifter i vårt system, få besked om hur vi behandlar dem eller om du vill ta bort dem (bli glömd) är du välkommen att kontakta oss på villkor@academicsearch.se.
 
Cookies
När du är inne på våra webbplatser kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en så kallad cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare. På våra webbplatser används cookies för att lagra statistik. Detta för att vi ska kunna följa vilka sidor som besöks och hur väl vår webbplats fungerar. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare så att den antingen automatiskt nekar cookies eller att du får information om att en hemsida innehåller cookies. Väljer du att stänga av cookies i din webbläsare kan det hända att problem uppstår med vissa delar av våra sajter.
 
Kontakt
Har du frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter, t.ex. återkalla ditt samtycke kan du alltid kontakta oss på villkor@academicsearch.se. Du kan även avregistrera dig på telefon eller per brev till: Kontaktuppgifter på hemsidanAnge namn, personnummer och ärende.
 
Academic Search Jobfinder AB
Gustav Adolfs Torg 12
211 39 Malmö
Telefon: +46 (0)40 615 16 00
Email: villkor@academicsearch.se

 
________________________________________________________________

 

The website jobfinder.se are governed by Academic Search International AB with headquarters in Stockholm. Jobfinder offers qualified recruitment and interim solutions.
 
Processing of personal data
We only process personal data voluntarily submitted to seek services through us as a recruiting and staffing company, as well as Academic Search International and Jobfinder as an employer. Personal data are not disclosed to unauthorized third parties for any reason. We only provide further personal data to our customers as part of the recruitment process. You voluntary choose if you agree to submit your personal data with your application. By submitting your application (CV, personal letter and required fields) on this page, you certify that the information provided by you is correct. At the same time, you agree that these data may be stored and processed in database records of Academic Search International and Jobfinder who are entitled to use your personal information in order to match your personal data against the services offered through Academic Search International and Jobfinder. Personal data may be supplemented by retrieval from other public records, such as linkedin.com.
 
PUL / GDPR
Processing of personal data is in accordance with the provisions of the EU Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46 / EC) GDPR (General Data Protection Regulation) that contains provisions designed to protect the privacy of individuals in the processing of personal data. Personal data refers, inter alia, to personal information such as name, home and work address, telephone number, social security number, CV, personal letter, email address or other information directly or indirectly attributable to a natural person.
 
How does GDPR affect you?
GDPR will not affect you more than you will have more control of your personal data.
 
Do you need to do something?
You do not have to do anything! We protect your privacy and if we choose to process your personal information, we will contact you for.
 
Storage
The personal information we are collecting is name, contact information, birthday, CV, personal letter, work experience, education and linkedin.com address. Your personal data will only be used for the purpose of matching personal data with the services offered.
 
In our database, your personal information is password protected. Anyone who has access to our database is required to process your personal information with extreme care and does not issue them to unauthorized third parties.
 
The data is stored in our database until you want to update your data, which you can do via Skapa profil. If we match your data with any of your services, you will always be asked to update your information before Academic Search International and Jobfinder chooses to process the data. If you have any questions about your personal information in our system, get notified of how we treat them or if you want to remove them (be forgotten) please contact us at villkor@academicsearch.se.
 
Cookies
When you’re on our websites, we may store some information on your computer in the form of a so-called cookie. A cookie is a small text file stored in your browser. On our sites, cookies are used to store statistics. This is because we can follow which pages are visited and how well our website works. The information collected is anonymous and does not contain names, e-mail addresses or any other data that can be linked to a particular person.
 
If you do not want cookies to be stored on your computer, you can set this in your browser so that it either automatically denies cookies or you get information about a website containing cookies. If you choose to turn off cookies in your browser, problems may occur with certain sections of our sites.
 
Contact
Do you have questions, complaints or revoke your consent, you can always contact us on villkor@academicsearch.se. You can also unsubscribe by phone or by letter to: Contact information on the website – Enter name, social security number and case.
 
Academic Search Jobfinder AB
Gustav Adolfs Torg 12
211 39 Malmö
Phone: +46 (0)40 615 16 00
Email: villkor@academicsearch.se